Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ, chính quyền TX Quảng Yên xác định sau khi tái lập thị xã là tập trung làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Nhờ vậy, diện mạo của đô thị Quảng Yên thời gian qua đã thay đổi nhanh chóng. Quảng Yên đang từng bước phấn đấu trở thành đô thị văn minh, hiện đại theo hướng phát triển đô thị xanh, hài hoà với thiên nhiên.

- Được biết, Quảng Yên xác định công tác quy hoạch và xây dựng đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương từ khi tái lập thị xã đến nay. Đề nghị đồng chí cho biết những kết quả đạt được trong thời gian qua?

+ Ngày 25-11-2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 100/NQ-CP về việc thành lập TX Quảng Yên. Năm 2011, TX Quảng Yên tập trung đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, trong đó quy hoạch, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị (hệ thống thoát nước, đường sá, hệ thống tín hiệu giao thông, vỉa hè, cây xanh các tuyến phố...); các công trình công cộng (Nhà văn hoá, sân vận động, Công viên 25/11...); quy hoạch chỉnh trang và mở rộng các khu dân cư đô thị đáp ứng nhu cầu của người dân. Công tác xây dựng và chỉnh trang đô thị có chuyển biến rõ rệt, kiến trúc và cảnh quan đô thị đã được quan tâm đầu tư phát triển. Hệ thống giao thông, cấp thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, thu gom và xử lý chất thải, các công trình công cộng được thị xã quan tâm đầu tư, cải tạo nhanh. Đặc biệt, việc thực hiện quy định về quản lý trật tự đô thị trên địa bàn đã đem lại hiệu quả rõ rệt; nếp sống văn minh đô thị của người dân đã có những chuyển biến tích cực.

Chủ đề công tác năm 2012 của TX Quảng Yên là “Năm xây dựng chiến lược và quy hoạch”. UBND thị xã đã chỉ đạo triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH; Quy hoạch chung xây dựng và phát triển đô thị; Quy hoạch phát triển CN-TTCN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch sử dụng đất TX Quảng Yên đến năm 2020; Quy hoạch bảo vệ môi trường TX Quảng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Riêng Quy hoạch chung xây dựng TX Quảng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh đồng ý cho thị xã thuê tư vấn nước ngoài là Tập đoàn Nihon Sekkei (Nhật Bản) lập Quy hoạch chung xây dựng thị xã nhằm có hướng tiếp cận mới, chất lượng tốt, tầm nhìn dài hạn, tạo được sự đột phá, khác biệt, quy hoạch TX Quảng Yên thành đô thị văn minh, hiện đại, phát triển năng động và linh hoạt, phấn đấu thành thị xã đẹp, hiện đại, phát triển đô thị xanh, hài hoà với thiên nhiên. Dự kiến Quy hoạch này sẽ hoàn thành trong năm 2013.

- Quá trình thực hiện, địa phương đã gặp những khó khăn, trở ngại gì, thưa đồng chí?

+ Bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn một cách tổng thể thì công tác quản lý, quy hoạch đô thị trên địa bàn vẫn còn nhiều bất cập. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu và tốc độ phát triển KT-XH, công tác quy hoạch chưa thật sự đi trước một bước. Việc lập và quản lý quy hoạch mới được thực hiện tại các quy hoạch khu dân cư tự xây, điểm dân cư nông thôn và trong các dự án kinh doanh hạ tầng do các doanh nghiệp thực hiện.

Hiện nay, hầu hết các phường trên địa bàn thị xã chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị. Hơn nữa, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và thiết kế đô thị từng khu vực chưa được thực hiện, do đó gặp khó khăn trong công tác quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng. Cùng với đó, các quy hoạch cải tạo khu dân cư cũ, quy hoạch chỉnh trang đô thị, các trục đường chính của thị xã chưa được lập quy hoạch chi tiết và chưa có quy chế quản lý quy hoạch. Việc cấp phép xây dựng nhà ở và quản lý hoạt động xây dựng tại các khu dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng đô thị còn nhiều trở ngại, bất cập...

- Để phát huy lợi thế, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thời gian tới thị xã có những giải pháp trọng tâm nào, thưa đồng chí?

+ Để nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý đô thị, đáp ứng các yêu cầu phát triển đô thị bền vững và sớm xây dựng Quảng Yên trở thành đô thị loại III, thị xã sẽ thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, xác định tầm quan trọng của công tác quy hoạch, không ngừng đẩy mạnh vai trò công tác lập quy hoạch và nâng cao chất lượng quy hoạch. Trong quản lý đô thị, công tác quy hoạch phải được ưu tiên đầu tư đi trước một bước, là tiền đề để định hướng và bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình xây dựng phát triển cũng như cải tạo và chỉnh trang đô thị. Trước mắt cần tập trung hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng TX Quảng Yên theo hướng văn minh, hiện đại...

Hai là, huy động các nguồn tài chính, đặc biệt chú trọng việc đổi mới cơ chế, chính sách phát triển đô thị để huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế, xã hội hoá đầu tư cho phát triển đô thị để tập trung hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, nâng cao chất lượng, tiện nghi, môi trường sống cho nhân dân. Đặc biệt chú trọng đến các công trình hạ tầng về thoát nước và xử lý nước thải, rác thải, giao thông, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, các trường học, các trung tâm văn hoá, thể dục thể thao, các khu thương mại...

Ba là, làm tốt công tác tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn hoá đô thị và ý thức về trật tự đô thị, để người dân thực hiện nếp sống văn hoá đô thị trong mọi hoạt động như trong xây dựng, cải tạo nhà cửa, trong kinh doanh, trong giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan, trong tham gia giao thông. Đưa nội dung xây dựng nếp sống văn hoá đô thị vào quy ước, hương ước của khu dân cư, tuyên truyền vận động để nhân dân tự giác thực hiện; kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh các vi phạm.

Bốn là, xây dựng Quy chế quản lý đô thị cho các khu đô thị, phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước. Quy chế này phải được triển khai quán triệt, phổ biến rộng rãi trong nhân dân và lấy ý kiến nhân dân để từng bước bổ sung hoàn thiện. Xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp hoạt động, phân cấp rõ về trách nhiệm và quyền hạn giữa các phòng, ban chức năng với các xã, phường trong quản lý trật tự đô thị và tổ chức tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn hoá đô thị.

Năm là, đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới tư duy trong quản lý nhà nước về đô thị, đi đôi với việc nâng cao phẩm chất, năng lực và trình độ cán bộ quản lý đô thị các cấp. Tăng cường phân cấp quản lý đô thị, nâng cao quyền hạn, trách nhiệm của chính quyền địa phương, tổ chức bộ máy tinh giản, gọn nhẹ nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực quản lý. Đồng thời chú trọng hơn nữa công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tế, tăng cường hoạt động của Đội kiểm tra xây dựng và quản lý trật tự đô thị.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Phạm Hoạch
baoquangninh.com.vn