Những năm qua, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đã có chuyển biển tích cực, với nhiều giá trị văn hoá truyền thống được phát huy, nhiều chuẩn mực văn hoá, đạo đức mới được hình thành... đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu văn hoá, tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó, môi trường văn hoá vẫn còn tồn tại tình trạng thiếu lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục, nhiều văn hoá phẩm độc hại đã xâm nhập vào đời sống hàng ngày, ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội, lối sống của một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ.

Du khách thưởng thức làn điệu dân ca tại đình Phong Cốc. Ảnh: Ngô Đình Dũng (CTV)
Du khách thưởng thức làn điệu dân ca tại đình Phong Cốc. Ảnh: Ngô Đình Dũng (CTV)

Triển khai Chỉ thị số 46-CT/TW (ngày 27-7-2010) của Ban Bí thư T.Ư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại, gây huỷ hoại đạo đức xã hội, thời gian qua, TX Quảng Yên đã đẩy mạnh công tác quản lý môi trường văn hoá với nhiều biện pháp kiên quyết bài trừ các sản phẩm văn hoá độc hại xâm nhập.

TX Quảng Yên đã tập trung thực hiện đồng bộ và quyết liệt nhiều giải pháp nhằm xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thị xã đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hành chính - sự nghiệp, doanh nghiệp về công tác tuyên truyền và quản lý các loại hình dịch vụ văn hoá, văn hoá phẩm, ấn phẩm, xuất bản phẩm. Đến nay, thị xã đã tổ chức được 9 hội nghị phổ biến pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý dịch vụ văn hoá, bài trừ văn hoá phẩm độc hại cho 3.000 lượt người; phối hợp với các đoàn nghệ thuật chèo, kịch, cải lương tổ chức 57 buổi biểu diễn và lưu diễn tuyên truyền, thu hút khoảng 55.000 người xem; đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, phường…

Hàng năm, thị xã đều ban hành kế hoạch kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất tại những cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ văn hoá, thông tin. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Phòng Văn hoá - Thông tin thị xã, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động văn hoá trên địa bàn thị xã hiện có: 8 điểm bưu điện văn hoá xã, 4 thư viện cơ sở, 7 hiệu sách, 3 khách sạn, 18 nhà nghỉ, 20 nhà hàng ăn uống, 15 đại lý băng đĩa hình, 20 nhà hàng karaoke, 1 vũ trường, 85 đại lý internet với 2.530 máy tính kết nối mạng… Từ năm 2011 đến nay, thị xã đã tiến hành 9 cuộc kiểm tra định kỳ; 4 cuộc phối hợp kiểm tra với các sở, ban, ngành; 15 đợt kiểm tra đột xuất. Qua đó, các đoàn kiểm tra đã xử lý 35 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng; đình chỉ 8 đại lý internet, 5 nhà hàng karaoke, thu giữ 125 băng đĩa hình có nội dung không lành mạnh; đình chỉ biểu diễn 2 đoàn nghệ thuật biểu diễn không đúng nội dung trong giấy phép.

Cùng với công tác phòng, chống văn hoá phẩm độc hại, thị xã đặc biệt quan tâm triển khai và nhân rộng nhiều phong trào, mô hình mới, hiệu quả cao trong xây dựng đời sống văn hoá, như: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá; phong trào xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá… Trong đó, thị xã chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cưới hỏi, ma chay, lễ hội, giỗ kỵ… Qua đó, bước đầu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mọi tầng lớp nhân dân. Đến nay, toàn thị xã có 32.619/32.997 gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, chiếm 98,8%; 157 thôn xóm, khu phố đăng ký được công nhận làng văn hoá, khu phố văn hoá.

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND TX Quảng Yên cho biết: Hiện thị xã đang khẩn trương rà soát, bổ sung và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành; nhất là các quy định và chế tài xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá. Đồng thời, địa phương chú trọng quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu, công bố, giới thiệu, truyền bá sản phẩm văn hoá từ nước ngoài trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các cơ sở dịch vụ văn hoá. Bên cạnh đó, các loại hình sinh hoạt văn hoá lành mạnh, CLB sở thích văn hoá - văn nghệ, hội diễn văn hoá quần chúng được tổ chức khá thường xuyên, phục vụ đời sống tinh thần nhân dân; góp phần chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại đang ngầm hình thành và len lỏi vào đời sống xã hội.

theo:baoquangninh.com.vn