Toàn cảnh khu di tích lịch sử: Miếu Tiên Công- xã Cẩm La


                                                                     Cổng miếu Tiên Công


                                                                        Miếu Tiên Công


                                              Toàn cảnh gian giữa bái đường trong miếu Tiên Công


                                                             Gian giữa Hậu cung trong miếu Tiên Công


                                            Bằng công nhận Di tích miếu Tiên Công là di tích lịch sử cấp Quốc gia                                             Bái đường miếu Tiên Công